Met o.a.: de Heilige Levende Schepselen, de Elohim, de Geesten van de 4 Elementen, het Nieuwe Jeruzalem.

De 4 elementen van de oude wijzen hadden niets te maken met de (scheikundige) elementen (bv. O, Na, Ca, B, F enz.) die worden opgesomd in het periodieke systeem van Mendeleyev, die iedereen zich misschien nog wel herinnert uit de scheikunde lessen van de middelbare school.
De vier elementen worden in deze context echter gedefinieerd in relatie tot de vier hoedanigheden van de materie: vast, vloeibaar, gasvormig en vuurachtig. Alle vaste stoffen worden aarde genoemd; alle vloeibare water; al wat zich in een gasvormige toestand bevindt wordt lucht genoemd en alles wat vuurachtig is, dat wil zeggen warmte en licht, wordt geclassificeerd als vuur.
De vier elementen hebben ook een relatie tot de complexe structuur van de mens: Aarde correspondeert met zijn fysieke lichaam, water met zijn astrale lichaam (de gevoelens), lucht met zijn mentale lichaam (het denken) en vuur met zijn ziel én geest.

De vier elementen die wij kennen in de materiële wereld zijn simpelweg de meest gecondenseerde aspecten van de vier goddelijke elementen die hun wortels hebben in de Sefira Kether (uit de Kabbalistische Boom des Levens) en die door de Kabbala de Chajjoth Ha Qadosh (de Heilige Levende Schepselen) worden genoemd en die bij de Christenen worden gekend als de Serafijnen.
De Heilige Levende Schepselen zijn de allerhoogste en allereerste expressie van materie die we gecondenseerd en gestold hier op aarde en in ons fysieke lichaam terug vinden.
De bron, de wortels, van de materie zijn in de hoogste Lichtwerelden (Sefira Kether), zeer dicht bij de Originele Schepper, want de materie is van goddelijke afkomst.

In Openbaringen 4:6-8 lezen we een passage van de visioenen van Johannes:
6 En in het midden des troons, en rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren.
7 En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk.
8 En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.

Dat wat Johannes hier beschrijft zijn de Heilige Levende Schepselen, de goddelijke wortels van de 4 elementen. Alle materie in alle multidimensionale vormen in de schepping heeft in de Heilige Levende Schepselen zijn oorsprong. Dus ook alle materie in al onze multidimensionale lichamen. Dit is belangrijk om te onthouden, omdat dit een zeer belangrijke sleutel is in spiritualiteit. De 4 elementen manifesteren zich dus niet alleen in onze stoffelijke wereld, in ons fysieke lichaam, maar bijvoorbeeld ook in ons mentale lichaam en ons astrale/emotionele lichaam en natuurlijk ook in onze hogere lichamen van ons Hoger Zelf.

De sylfen, de undines, de waternimfen, de salamanders en de kabouters vertegenwoordigen de elementen in hun puurste vorm in andere dimensies die een hogere trilling hebben dan onze fysieke dimensie. Zij kunnen zich manifesteren in ons mentale lichaam, in ons astrale/emotionele lichaam, in ons fysieke lichaam en in onze Ziel en Geest. Zodra dat gebeurt neemt de kwaliteit van onze mentale, emotionele en fysieke materie hand over hand toe. De Natuurgeesten zijn representanten van een ongelooflijk pure en zuivere kwaliteit van subtiele materie op de hogere gebieden. Deze materie is zó puur, hun aangezicht zo indringend en overrompelend, dat zij paradijselijke herinneringen oproept uit lang vervlogen tijden voordat wij vanuit de eenheidsregionen van het universum onszelf splitsten en afdaalden naar steeds dichtere materiewerelden.

Onze fysieke, emotionele en mentale lichamen hebben allemaal een corresponderend 'dubbel' in de hogere gebieden van ons multidimensionale lichaam.
Ons mentale lichaam (het denken) is namelijk verbonden met ons causaal lichaam (het hogere denken, inspiratie, intuïtie, de stilte).
Ons emotionele (astrale) lichaam (de gevoelens, de emoties) is verbonden met ons boeddisch lichaam (de onbaatzuchtige liefde).
En ons fysieke lichaam (de wil, de handeling) is verbonden met ons atmisch lichaam (goddelijke wil en almacht).
De lagere drie lichamen zullen uiteindelijk kunnen opgaan in de hogere drie lichamen. Anders gezegd; de hogere drie lichamen (ons Hoger Zelf) zullen worden belichaamd in de fysieke, menselijke persoonlijkheid.
Voor de volledigheid, er zijn meer hogere lichamen, maar we houden ons nu even aan deze 6 lichamen.
Om in de woorden van Hermes Trismegistus te spreken:
"Wat beneden is (lagere drie lichamen), is gelijk aan wat boven is, (hogere drie lichamen)
en wat boven is (hogere drie lichamen), is gelijk aan wat beneden is (lagere drie lichamen)."

De wonderen van het Ene (de Godsvonk of Goddelijke Vlam in de mens) zullen zich dan gaan voltrekken.

Om verbinding te kunnen maken met deze drie hogere lichamen moeten de drie lagere lichamen tot rust gebracht worden en tevens worden geschoond. Dat is een voorwaarde wil je een beter contact krijgen met je drie hogere lichamen.
Bij het tot rust brengen en het schonen van de drie lagere lichamen krijg je in deze cursus geweldige hulp van de Heilige Levende Schepselen en de Udines, de Sylfen, de Salamanders, de Kabouters en ook van Moeder Aarde, zodat je meer kunt gaan ervaren hoe subliem deze krachten zijn die bij je naar binnen zullen gaan stromen.
Contact met deze Hemelse Wezens veroorzaakt dus een diepe regeneratie, heling en transformatie (van oud en versleten naar nieuw) en zelfs transmutatie (het overgaan in iets anders, iets hogers) van de eigen 4 elementen in je fysieke, emotionele en mentale lichaam.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die:

* zich willen verbinden met de puurtse krachten in hun hogere lichamen en in de Schepping
* zoveel als mogelijk oude en donkere zaken in zichzelf willen opschonen, helen en transformeren.
* willen werken aan puurheid, gezondheid, schoonheid, kracht en een diepere verbindingen met hun eigen Hogere natuur, hun Hoger Zelf.
* een innige, liefdevolle en respectvolle band willen opbouwen met de Geesten van de 4 Elementen waardoor je ook steeds meer bewust wordt van de kosmische krachten in je eigen mutlidimensionale lichamen en in de Schepping.
* dankbaar kunnen zijn voor iedere stap die je dieper in deze Mysteriën brengt

Duur cursus: De cursus bestaat uit 4 middagen. Van 13.15 tot 16.30 uur.
Uitwisseling: € 250,- bij betaling in één keer, of je betaalt € 65,- per keer.

Tijdstip: Deze cursus zal plaats vinden op:
22 november, 29 november, 6 december en 14 december.

Locatie: Onze praktijkruimte temidden van onze Tuinen.

Bij aanmelding voor deze cursus ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.
Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Je kunt je via ons e-mailadres hiervoor opgeven: info@degoudentijd.nl